LinkedIn

Tag

רומאנים קצרים וסיפורים

הקהל, הקול והכול

הקהל, הקול והכול "אמר רבה בר בר חנה: לדידי חזיא לי ההיא אקרוקתא דהויא כי אקרא דהגרוניא, ואקרא ד
קרא עוד