LinkedIn
סיפורים ותרגומים

להכיר מישהו אין פירושו רק ללמוד על אודותיו אלא גם להקשיב, או בעיקר לקרוא.
או. הנרי ואנטון צ'כוב אומנם לא רצו לחשוף את חייהם הפרטיים לעולם, אך את סיפוריהם כתבו בדיוק לשם כך. ובצדק.
העמוד הבא מציג את כל מכלול יצירותיהם, כדי שנכיר ונקרא ונבין ונתרגש מאיכויותיה של ספרות מופלאה ביותר.
ספרות אמיתית במיטבה.

הנחיית התמצאות: הסיפורים מסודרים על פי האוספים בהם התפרסמו (או. הנרי) ועל פי סדר האל"ף־בי"ת (אנטון צ'כוב).
בסיום כל קבוצה מובא קובץ אקסל מסכם, המפרט היכן ניתן לקרוא אותם, לרבות קישורים והפניות.
סיפורים מתורגמים הזמינים לקריאה באתר זה מסומנים בכוכבית אדומה.

או. הנרי

* סיפור מתורגם

אנטון צ'כוב

* סיפור / מחזה מתורגם

מחזות

סיפורים